The content creators
a Warner Bros. company

Privacy statement

Deze privacy verklaring, (“Privacyverklaring”) beschrijft hoe we persoonsgegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens (hierna gezamenlijk: “Gegevens”) die u met ons deelt en/of die wij over u en/of andere personen in verband met het door ons te produceren programma verzamelen, verwerken, gebruiken en/of opslaan (hierna gezamenlijk: “Verwerken of Verwerking”).

Als verantwoordelijke (dat wil zeggen de organisatie die verantwoordelijk is voor de Verwerking van de Gegevens), zullen we uw Gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetten en regelgeving inzake gegevensbescherming die van tijd tot tijd wordt gewijzigd (gezamenlijk “hierna Wetten inzake gegevensbescherming”) Verwerken.

We hopen dat deze Privacyverklaring u een duidelijke uitleg geeft hoe wij uw Gegevens Verwerken. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Verwerking van uw Gegevens, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens zijn opgenomen aan het einde van deze Privacy Verklaring.

Wie wij zijn

BlazHoffski Productions B.V., gevestigd aan de Willem Fenengastraat 14, 1096 BN te Amsterdam, Nederland (“wij”, “ons” of “onze”).

Over het Programma

Verwijzingen naar het “Programma” in deze Privacyverklaring hebben betrekking op de ontwikkeling, het programma en/of de serie waarvoor u zich heeft aangemeld om in te worden opgenomen of waarvoor u benaderd bent om in te worden opgenomen, waaronder mede wordt verstaan een opnieuw bewerkte versie, een opnieuw ingesproken versie, geüpdatete versie, compilatie en/of iedere andere versie van het programma, vervolg series of spin-offs of andere content (hierna gezamenlijk “het Programma”).

Toestemming voor de verwerking van Gegevens

Indien u in aanmerking wenst te worden genomen voor het Programma, wordt u verzocht ons toestemming te geven voor het Verwerken van gevoelige persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw aanmelding (ten behoeve van de casting voor het Programma). Gevoelige persoonsgegevens zijn de gegevens zoals omschreven hieronder in sub (f) tot en met (n).

U kunt ook worden verzocht om toestemming te geven voor het ontvangen van Marketing Berichten van ons in verband met de casting voor andere programma’s.

Welke soorten Gegevens Verwerken we?

Indien u zich wilt aanmelden voor en wilt deelnemen aan het Programma, verzoeken wij u bepaalde Gegevens aan ons te verstrekken (“de Aanmelding”). De Gegevens die u met ons deelt in uw Aanmelding kunnen de volgende gegevens bevatten:
(a) Naam;
(b) Contactgegevens (adres, e-mailadres en/of telefoonnummer);
(c) Geslacht;
(d) Uiterlijk (inclusief een foto);
(e) Interesses;
(f) Seksuele voorkeur;
(g) Ras en/of etnische achtergrond;
(h) Gezondheid;
(i) Politieke voorkeuren;
(j) Godsdienstige en/of levensbeschouwelijke overtuiging;
(k) Lidmaatschap van een vakbond en;
(l) Genetische gegevens;
(m) Strafrechtelijk verleden; en
(n) Biometrische gegevens.

Naast de Gegevens die u middels de Aanmelding verstrekt, kunnen wij contact met u opnemen om nadere informatie en/of Gegevens te verstrekken.

Doelen en wettelijke grondslagen voor de Verwerking van uw Gegevens

Wij Verwerken de in de Aanmelding verstrekte Gegevens en eventueel aanvullende Gegevens die tijdens het aanmeldingsproces door u worden verstrekt voor de volgende doeleinden:

(a) Indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder omschreven, behalve wanneer uw gegevensbeschermingsrechten zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen:

(i) voor de beoordeling of u geschikt bent om deel te nemen aan het Programma en, indien dat het geval is, voor alle doeleinden die redelijkerwijs nodig kunnen zijn voor de ontwikkeling, casting, productie distributie en/of marketing van het Programma en alle daarbij horende content, publiciteit, promotie en distributiemateriaal. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn bij een specifiek Programma, dus lees de Aanmelding zorgvuldig door voordat u deze aan ons toestuurt;
(ii) om met u te communiceren over uw Aanmelding;
(iii) om uw Gegevens te gebruiken in verband met rechtsvordering, naleving van wet- en regelgeving en voor onderzoeksdoeleinden (waaronder begrepen het openbaar maken van Gegevens in verband met gerechtelijke procedures of geschillen)en;
(iv) om de diversiteit van de personen die zich aanmelden te analyseren en te monitoren, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

(b) Indien nodig, om de deelnemersovereenkomst op te stellen of om daarmee verband houdende maatregelen te treffen;

(c) Als u ons toestemming geeft:

(i) Met betrekking tot alle gevoelige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de Aanmelding om uw geschiktheid voor het Programma te kunnen beoordelen;
(ii) Met betrekking tot aanbiedingen, acties, publiciteit, informatie, nieuws en/of andere updates en of marketingberichten (hierna gezamenlijk: “Marketing Berichten”): als onderdeel van de Aanmelding of anderszins kunt u er voor kiezen of u al dan niet Marketing Berichten van ons went te ontvangen per e-mail en/of namens de omroep van het Programma, onze geselecteerde partners en/of sponsors in de entertainment, media en vrije tijd sector.
(iii) Met betrekking tot het casten voor andere programma’s: als u heeft aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor de casting van andere programma’s die door ons worden geproduceerd, kunnen wij bepaalde Gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en/of andere communicatiewijzen delen met de ontwikkelings- en/of productieteams, de omroepen, verzekeraars, omroepen en/of distributeurs.

(d) Voor bij de wet omschreven doeleinden. Dit geldt onder meer voor:

(i) Gezondheid en veiligheid: wij kunnen uw Gegevens gebruiken om u te helpen met redelijke en noodzakelijke aanpassingen of risicobeoordelingen die nodig zijn voor uw deelname aan het Programma, of om uw Aanmelding te op waarheid te kunnen controleren.

Indien nodig, zullen we u om toestemming vragen voordat we uw Gegevens gebruiken voor een ander doel dan uiteengezet in deze Privacy Verklaring.

Met wie delen we uw Gegevens?

Wij maken onderdeel uit van de Time Warner Inc. groep van bedrijven (“Time Warner Group”). Van tijd tot tijd kan van ons worden verlangd dat we uw Gegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens) delen met een of meer entiteiten van de Time Warner Group in het kader van onze interne bedrijfsvoering.

We kunnen uw Gegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens) ook delen met andere bedrijven, organisaties, en/of personen voor (i) onze interne bedrijfsvoering (inclusief het delen van Gegevens met dienstverleners); (ii) het exploiteren van onze website (inclusief het delen van Gegevens met dienstverleners) (iii) het casten, ontwikkelen, produceren en/of distribueren van het Programma (waaronder mede begrepen het eventueel delen van Gegevens met het productieteam, coproducenten, de aankopende omroep/zender, investeerders, onze verzekeraars en/of distributeurs, IT systeem dienstverleners en/of reis en medische dienstverleners ); en/of (iv) het voldoen aan onze verplichtingen krachtens toepasselijke wetten en/of vereist wegens een gerechtelijk bevel.

Met betrekking tot Marktering Berichten: als in op uw Aanmelding heeft aangegeven dat u Marktering Berichten wilt ontvangen, kunnen wij bepaalde Gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en/of andere gekozen communicatiewijzen, delen met andere bedrijven, organisaties of personen.

Met betrekking tot andere programma’s: als u heeft aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor de casting van andere programma’s, dan kunnen we bepaalde Gegevens zoals uw naam, e-mailadres en/of andere communicatiewijzen met het ontwikkelings- en/of productieteam, de omroep, verzekeraars en of distributeurs delen.

Alle bedrijven, organisaties en/of personen met wie wij uw gegevens delen, moeten zich houden aan de wetten inzake gegevensbescherming en/of andere toepasselijke wetten. Wanneer wij uw Gegevens delen, zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen instellen om die Gegevens te beschermen.

Hoe lang houden wij uw Gegevens?

a) Aanmelding voor het Programma: Tenzij deze gearchiveerd worden voor historische onderzoeksdoeleinden, zullen alle Gegevens die u met ons deelt als onderdeel van uw Aanmelding tot drie (3) jaar bewaard worden, tenzij u toestemming geeft uw Gegevens voor een langere periode te bewaren (b.v. om in aanmerking te kunnen worden genomen als potentiele deelnemer voor andere Programma’s).

Als u geselecteerd wordt als een deelnemer en deelneemt aan het Programma, dan zullen uw Gegevens bewaard worden zo lang het Programma wordt uitgezonden, gedistribueerd en/of geëxploiteerd (soms kan dit voor altijd zijn).

b) Marketing Berichten: Als u heeft aangegeven in uw Aanmelding dat u Marketing Berichten wilt ontvangen, dan zullen uw Gegevens bewaard worden totdat u ons aangeeft dat geen Marketing Berichten meer wilt ontvangen.

c) Casting voor andere Programma’s: Als u heeft aangegeven in uw Aanmelding dat u in aanmerking wenst te worden genomen voor de casting van één van onze andere Programma’s, dan zullen uw Gegevens gehouden worden totdat u ons aangeeft dat u niet meer in aanmerking wenst te worden genomen voor onze andere Programma’s.

Kunnen we veranderen hoe we uw Gegevens verwerken?

We behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij zullen u echter op de hoogte brengen als wij substantiële wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring.

Hoe krijgt u toegang tot de Gegevens die wij van u bewaren?

U heeft het recht een kopie te verkrijgen van de Gegevens die wij over u bewaren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u een kopie van uw Gegevens wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring staan.

Hoe zit het met links naar andere websites, waaronder sociale media, op de Website?

Als u uw Aanmelding via de website bij ons hebt ingediend, houd er dan rekening mee dat de website mogelijk links naar andere websites bevat, waaronder naar sociale media. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van andere websites, waaronder ook hun privacy beleid. Wij raden u aan de privacyverklaringen van andere websites te lezen.

Met wie kunt u contact opnemen over uw Gegevens en/of deze Privacyverklaring?

Als u:
(i) Uw Gegevens wilt wijzigen, updaten of corrigeren, toegang wilt verkrijgen tot uw Gegevens of onder bepaalde omstandigheden een verzoek wilt indienen om uw Gegevens te verwijderen, te beperken en/of uw toestemming voor de Verwerking wilt intrekken;
(ii) Ons op de hoogte wilt brengen dat u niet langer wenst te worden beschouwd als een potentiële deelnemer (op voorwaarde dat u niet al heft deelgenomen in het Programma);
(iii) Uw Gegevens die gebruikt worden voor Marktering Berichten, casting van andere programma’s en/of andere doeleinden waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven wilt wijzigen, bewerken, beperken of te verwijderen en/of;
(iv) Vragen hebt over deze Privacyverklaring en/of de manier waarop wij uw Gegevens verwerken;

E-mail ons dan gerust via WBPrivacyOffice@warnerbros.com met alle details van uw vraag of aanvraag.

Houd er rekening mee dat er een periode kan zitten tussen de tijd van uw verzoek en de tijd waarop wij uw verzoek verwerken, waardoor uw Gegevens nog even gebruikt kunnen worden voor Marketing Berichten en/of andere casting doeleinden.

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw Gegevens verwerken, neem dan in eerste instantie contact met ons op, wij zullen onze uiterste best doen om de kwestie op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw klacht hebben beantwoord en/of hebben afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.